Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor overnachting in Bed and Breakfast Stay  at Stegeman

 1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overnachting van de gast in Bed & Breakfast Stay at Stegeman h.w. iordensweg 52, 7391 KE  Twello en/of een locatie, die als dependance is overeengekomen, hierna te noemen Stay Well at Stegeman. 
 2. Prijzen zijn inclusief BTW. De gast is toeristenbelasting verschuldigd. 
 3. Aankomst van 08.30-10.30 of van  16.30-21.00uur en vertrek voor 10.30 uur. In overleg kan hiervan worden afgeweken. De ontbijttijd wordt in overleg met de gast per dag afgesproken.  
 4. De gast dient naam, adres, woonplaats, land, emailadres, telefoonnummer, nationaliteit en paspoortnummer aan ons te verstrekken bij aankomst en dient zich te legitimeren d.m.v. paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. We verstrekken deze gegevens niet aan derden. 
 5. Betaling geschiedt contant of met pin bij aankomst. 
 6. Annuleringsvoorwaarden:

   

  1. vanaf boekingsdatum: 10 % 
  2. 1 week voor aankomst: 50 % 
  3. 1 dag voor aankomst: 100 % 
 7. Indien de gast eerder dan overeengekomen in de boeking de B&Bverlaat, dan zijn we niet verplicht het aantal niet genoten nachten te restitueren.
 8. Indien wij niet voldoen aan de verwachtingen van de gast, dan dienen beide partijen in goed mondeling overleg elkaar tegemoet te komen. 
 9. Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de gast, indien hij hierdoor gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid waarop we redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen.  (inclusief coronacrisis)
 10. We zijn niet aansprakelijk voor schade toegebracht door derden aan de eigendommen van de gast. 
 11. Indien de gast schade toebrengt aan de eigendommen van de B&B, dan dienen deze voor vertrek vergoed te worden. De gast is zelf verantwoordelijk voor het nadien declareren bij zijn/haar verzekering. Stay at Stegeman verplicht zich de door de verzekering gevraagde bescheiden te overleggen.
 12.  

  Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stay at Stegeman, aanvaardt Stay at Stegeman geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

 13. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijnde kant Stay at Stegeman, aanvaardt Stay at Stegeman geen aansprakelijkheid voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt.

 14.  

  Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stay at Stegeman, aanvaardt Stay at Stegeman geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaat als direct of indirect gevolg van enig gebrek of hoe ook genaamd, in of op enig onroerende of roerende zaak, waarvan Stay at Stegeman eigenaar is, dan wel die anderzijds ter beschikking staat van Stay at Stegeman.

 15.  

  Een aansprakelijkheid van Stay at Stegeman zal nimmer verder gaan dan de waarde van de overeenkomst, dan wel de vergoeding voor de schade, zoals gedekt door de verzekering van Stay at Stegeman.

 16.  

  Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde Stay at Stegeman, is Stay at Stegeman niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen van gasten. De klant vrijwaart Stay at Stegeman tegen aanspraken van gasten dienaangaande.